Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” z siedzibą w Wałbrzychu 58-300, Rynek 9, reprezentowana przez Dyrektora – Renatę Nowicką.

2. Biblioteka przetwarza następujące dane użytkownika:
a) imię i nazwisko
b) PESEL
c) adres zamieszkania
d) informacja dotycząca aktywności zawodowej
e) numer karty bibliotecznej
f) numer telefonu
g) adres e-mail.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych od a) do d) nie będzie możliwe korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

4. Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych Biblioteki, w tym – zapewnienie bezpiecznego udostępniania i ochrony zbiorów bibliotecznych.

5. Użytkownik może podać dodatkowo numer telefonu komórkowego i/lub e-mail:
a) numer telefonu, podany przez użytkownika w deklaracji zapisowej, będzie wykorzystywany, za pośrednictwem Procesora, do przekazywania informacji SMS związanych z działaniami Biblioteki, którymi Pani/Pan wyraziła/wyraził zainteresowanie; z Procesorem została zawarta umowa powierzenia danych;
b) adres e-mail podany w TWOIM KONCIE na atlanty.pl/katalog będzie wykorzystywany do przekazywania informacji związanych z wypożyczeniami; będą one generowane automatycznie przez System Biblioteczny MATEUSZ.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania przeniesienia lub zaprzestania przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów i Regulaminu Biblioteki.

11. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” jest Ewelina Sadowska, email: iod@atlanty.pl, tel. 74 648-37-24 lub 74 648-37-00.


Інформація про обробку персональних даних Зверніть увагу, що:
1. Адміністратором ваших даних, зазначеним у згоді на обробку персональних даних, є Повітово-міська публічна бібліотека «Бібліотека під Атлантами» з місцезнаходженням за адресою Валбжих 58-300, Ринек 9, в особі директора – Ренати Новицької.

2. Бібліотека обробляє такі дані користувача:
а) ім’я та прізвище
б) PESEL (для людей, які не мають номера PESEL – ДАТА НАРОДЖЕННЯ)
в) адреса проживання
г) відомості про професійну діяльність
д) номер бібліотечного квитка
е) номер телефону
g) адреса електронної пошти.

3. Надання даних є добровільним, але необхідним для досягнення мети. Якщо дані від
а) до г) не надані, користуватися бібліотечними фондами буде неможливо.

4. Номер мобільного телефону, вказаний у згоді на обробку персональних даних, буде використовуватися через Обробник – LINK Mobility Poland sp. z o.o., Ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice – для надання SMS-інформації, пов’язаної з абонементом та діяльністю Бібліотеки, в якій Ви виявили свою зацікавленість. З Обробником укладено договір про доручення даних.

5. Метою збору даних є виконання статутних завдань Бібліотеки, у тому числі – забезпечення безпечного доступу та охорони бібліотечних фондів.

6. Ви маєте право отримати доступ до даних і виправити, видалити або обмежити обробку, а також право заперечувати, вимагати передачі або припинення обробки та право відкликати згоду в будь-який час. Якщо ви вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує положення про захист персональних даних, ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу, яким є голова Управління захисту персональних даних.

7. Одержувачами даних будуть лише уповноважені законом установи.

8. Надані вами дані не будуть профільовані.

9. Розпорядник даних не має наміру передавати персональні дані третій країні чи міжнародній організації.

10. Персональні дані зберігатимуться протягом періоду часу, що випливає з положень та Положень Бібліотеки.

11. Інспектор із захисту персональних даних у Повітово-комунальній публічній бібліотеці «Бібліотека під Атлантами» Евеліна Садовська, email: iod@atlanty.pl, телефон: 74 648-37-24 або 74 648-37-00