Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” z siedzibą w Wałbrzychu 58-300, Rynek 9, reprezentowana przez Dyrektora – Renatę Nowicką.

2. Biblioteka przetwarza następujące dane użytkownika:
a) imię i nazwisko
b) PESEL
c) adres zamieszkania
d) informacja dotycząca aktywności zawodowej
e) numer karty bibliotecznej
f) numer telefonu
g) adres e-mail.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych od a) do d) nie będzie możliwe korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

4. Numer telefonu komórkowego, podany w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, będzie wykorzystywany za pośrednictwem Procesora – LINK Mobility Poland sp. z o. o., ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice – do przekazywania informacji SMS związanych z wypożyczeniami oraz działaniami Biblioteki, którymi Pani/Pan wyraziła/wyraził zainteresowanie. Z Procesorem została zawarta umowa powierzenia danych.

5. Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych Biblioteki, w tym – zapewnienie bezpiecznego udostępniania i ochrony zbiorów bibliotecznych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania przeniesienia lub zaprzestania przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów i Regulaminu Biblioteki.

11. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” jest Ewelina Sadowska, email: iod@atlanty.pl, tel. 74 648-37-24 lub 74 648-37-00.