Regulamin akcji

1. Organizatorem Programu jest Park Wielokulturowy Stara Kopalnia we współpracy z Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu, Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Biurem Wystaw Artystycznych w Wałbrzychu, Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką pod Atlantami w Wałbrzychu.

2. Akcja zostanie przeprowadzona na terenie instytucji wymienionych w pkt. 1.


3. Akcja trwa od 1.10.2017 r. do 16.06.2018 r.

4. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Akcji wszystkim jej potencjalnym uczestnikom na stronie fbCoolturalniWalbrzych oraz na stronach instytucji wymienionych w pkt.1.

5. Warunki udziału w Akcji:
a) Otrzymanie bezpłatnej Karty kolekcjonerskiej Coolturalni
b) Otrzymanie od pracownika instytucji wymienionych w pkt.1 naklejki z hologramem instytucji, według regulaminu wewnętrznego każdej z instytucji wymienionej w pkt.1.
c) Zebranie odpowiedniej liczby hologramów, oraz naklejenie ich w oznaczonych polach na Karcie kolekcjonerskiej.
d) Wykaz wydarzeń kulturalnych uprawniających uczestnika akcji do otrzymania hologramu będzie publikowany na stronie fbCoolturalniWalbrzych oraz na stronach instytucji biorących udział w akcji.

6. Za zebranie 7 różnych hologramów, odpowiadających logom instytucji wymienionym w pkt.1 i przyklejenie ich do oznaczonych pól Karty kolekcjonerskiej uczestnik otrzymuje możliwość bezpłatnego udziału w Nocy Coolturalnej organizowanej w 2018 r. przez instytucje wymienione w pkt.1 oraz do rabatów oferowanych przez podmioty, które będą brały udział w akcji. Dodatkowo będzie mógł wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród podczas Nocy Coolturalnej. Zasady tego losowania oraz lista nagród zostanie opublikowana na stronie fbCoolturalniWałbrzych na początku 2018 roku.

7. Lista podmiotów, które dołączą do akcji i będą oferować rabaty dla uczestników akcji będzie publikowana na stronie fbCoolturalniWalbrzych.

8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia hologramu, duplikaty nie będą wydawane. Karty kolekcjonerskie ze zniszczonymi, nieoryginalnymi hologramami nie będą upoważniały do udziału w akcji i skorzystania z rabatów oraz bezpłatnego udziału w Nocy Coolturalnej.

9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w akcji wielokrotnie, jednakże za każdym razem musi spełnić warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

10. Nadzór nad przebiegiem Akcji pełni Komisja, w skład której wchodzą po jednym pracowniku oddelegowanym z instytucji wymienionych w pkt.1.

11. Uwagi dotyczące przebiegu Akcji mogą być zgłaszane na adres coolturalniwalbrzych@gmail.com.

12. Odpowiedź Komisji na zgłaszane uwagi zostanie przekazana uczestnikowi Akcji zgłaszającemu uwagę w ciągu 14 dni od daty otrzymania uwagi. Odpowiedź Komisji jest ostateczna.

13. Instytucje wymienione w pkt. 1 zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz ogłoszenia ich na stronie fbCoolturalniWalbrzych.

14. Gmina Wałbrzych jest uprawniona do wprowadzenia dodatkowej oferty dla wałbrzyskich szkół w oparciu o niniejszą akcję. Regulamin tej oferty będzie opublikowany na stronach Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.