Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu: Zadanie nr 1 „Przebudowa budynku przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu”, Zadanie nr 2 „Adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na potrzeby oddziału bibliotecznego Zadanie nr 3 „Doposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, multimedialny wraz z oprogramowaniem w celu rozszerzenia dostępu do zbiorów Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu (numer projektu: RPDS.04.03.04-02-0015/16).

Główny cel projektu:
„Zwiększona dostępność do zasobów kulturowych regionu”

Opis projektu:
Projekt jest elementem kompleksowego programu rozwoju oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu. W ramach projektu przewiduje się wykonanie prac budowlanych w ramach dwóch obiektów tj.:
• Przebudowy budynku przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu;
• Adaptacji budynku przy ul. 1 Maja 149 na potrzeby oddziału bibliotecznego;
• Doposażenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu” w sprzęt komputerowy, biurowy, multimedialny wraz z oprogramowaniem w celu rozszerzenia dostępu do zbiorów bibliotecznych.

Realizacja projektu umożliwi przeniesienie działających obecnie filii bibliotecznych nr 5 oraz 7 do innych obiektów charakteryzujących się zdecydowanie lepszymi warunkami technicznymi oraz umożliwiającymi rozszerzenie oferty kulturalnej w stosunku do obecnie istniejącej. Prace remontowe w części zajmowanej przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury pozwolą na rozszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej w wyniku efektywniejszego dostosowania powierzchni do potrzeb prowadzonych w nim przedsięwzięć kulturalnych.

Wdrożenie nowoczesnego oprogramowania bibliotecznego obejmie zarówno budynek główny, jak i wszystkie filie biblioteczne PiMBP „Biblioteka pod Atlantami”. Doposażenie w sprzęt pozwoli m.in. podnieść standard usług bibliotecznych, przyczyni się do rozwoju oferty odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej, które wynikają z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce. Dzięki temu zwiększy się dostęp do unikalnych dokumentów regionalnych znajdujących się w zbiorach Biblioteki oraz zwiększy się liczba jej użytkowników.

Termin realizacji:
22.01.2016 – 31.12.2017

Wartość całkowita projektu: 3 786 197,55 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 724 657,68 PLN

Filia nr 7 na Piaskowej Górze

Filia nr 5 w Sobięcinie

Skip to content