Academica

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu (PiMBP) jest Instytucją partnerską Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica (CWPN Academica, System).

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica (CWPN Academica, System) to administrowany przez Bibliotekę Narodową system udostępniania cyfrowych zbiorów dla celów badawczych lub poznawczych, za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali), znajdujących się na terenie instytucji partnerskich.

W Academice dostępne są dwa rodzaje zbiorów:
1. Zbiory z domeny publicznej oraz te, które są udostępniane na wolnych licencjach lub w oparciu o licencje udzielone Bibliotece Narodowej. Z tych zbiorów można korzystać bez ograniczeń z każdego komputera z dostępem do Internetu poprzez stronę academica.edu.pl.
2. Zbiory chronione prawem autorskim. Z tych zbiorów można korzystać jedynie za pośrednictwem terminali Academiki, znajdujących się na terenie instytucji, które przyłączyły się do systemu. W celu uzyskania dostępu należy udać się do takiej instytucji i założyć konto w systemie. Ze względu na wymagania ustawowe (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych art.28 ust. 1t.j. Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn. zm.) nie ma możliwości udostępniania chronionych prawem autorskim zbiorów poza terenem wskazanych w ustawie instytucji. Do założenia rezerwacji w Academice niezbędne jest podanie następujących danych: numer karty bibliotecznej PiMBP oraz indywidualne hasło użytkownika. Administratorem tych danych jest Biblioteka Narodowa. Pracownik instytucji, w której znajduje się terminal, zakłada konto nadając login (w systemie zwany numerem karty bibliotecznej) oraz hasło tymczasowe, przy pomocy którego można zalogować się do konta w Academice.

Na stronie academica.edu.pl dla niezalogowanego użytkownika dostępne są następujące zakładki:
• Katalog
• Biblioteki
• Sugestia
• Pomoc
• Czytaj (w przypadku, gdy jakakolwiek publikacja jest otwarta)
Po zalogowaniu menu zostaje wzbogacone o zakładkę:
• Rezerwacje
Na głównej stronie znajduje się również okno wyszukiwania oraz informacja o wielkości zasobu. Każdego dnia zasoby Academiki powiększają się o ok. 2000 publikacji.

Instrukcja logowania

Korzystanie z publikacji chronionych prawem autorskim na terminalu nie wymaga uprzedniego złożenia rezerwacji. Jeśli nie wszystkie „egzemplarze” cyfrowe są w danej chwili wykorzystywane, to wystarczy, że kliknie się na tytuł publikacji, a wyświetli się ona na terminalu.

Chcąc mieć absolutną pewność, że dana publikacja będzie dostępna, można ją zarezerwować na wybrany termin. Publikacje można rezerwować za pomocą formularza – na wybrany termin do 14 dni od dnia składania rezerwacji. Można zarezerwować maksymalnie 10 publikacji (5 na godzinę), każdą na dowolne wybrane dni, na dowolną liczbę godzin, w ramach godzin otwarcia instytucji. Rezerwację można złożyć wyłącznie w instytucji, w której jest się zarejestrowanym użytkownikiem Academiki.

Jeżeli użytkownik nie zaloguje się na terminal przez pierwsze 15 minut od rozpoczęcia rezerwacji, to rezerwacja na pierwszą godzinę jest anulowana, a przez kolejne 45 minut egzemplarz staje się dostępny dla innych czytelników. Jeżeli nie odbierze się rezerwacji przez 15 minut drugiej godziny, to cała rezerwacja (niezależnie od tego, na ile godzin była złożona) jest anulowana, a egzemplarz staje się dostępny dla innych czytelników. Rezerwację można w każdej chwili zmodyfikować lub usunąć.

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Technische Universität Darmstadt przeciwko Eugen Ulmer KG (C-117/13) terminal, przy pomocy którego udostępniane są zbiory chronione prawem autorskim, musi mieć zablokowana funkcję kopiowania na nośniki zewnętrzne, pobierania, wysyłania na pocztę elektroniczną i drukowania wyświetlanych obiektów.

Możliwości utrwalania wyświetlanych treści są więc mocno ograniczone. Jedyną możliwością pozostaje wykonywanie kopii poprzez robienie zdjęć lub zrzutów ekranu. Zapisywanie treści publikacji umożliwia także zakładka Notatnik.

Wyjątki z Regulaminu Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica

§ 8.

1. Użytkownik indywidualny może posiadać konto indywidualne w CWPN Academica w więcej niż jednej Instytucji partnerskiej. 2. Rejestracja Użytkownika indywidualnego przez Instytucję partnerską odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość, w tym karty bibliotecznej. 3. Jeżeli Instytucja partnerska może ustalić tożsamość Użytkownika indywidualnego na podstawie numeru karty bibliotecznej, Użytkownik ten potwierdza akceptację regulaminu określającego zasady korzystania z Systemu przez użytkowników zaznaczając odpowiednie pole podczas pierwszego logowania do Systemu. 4. Jeżeli Instytucja partnerska nie może ustalić tożsamości Użytkownika indywidualnego na podstawie numeru karty bibliotecznej, Użytkownik ten jest zobowiązany do złożenia na piśmie pod rygorem nieważności oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu określającego zasady korzystania z Systemu przez użytkowników. 5. W przypadku małoletnich oraz innych osób, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, zgodę na utworzenie konta wyraża przedstawiciel ustawowy poprzez złożenie na piśmie pod rygorem nieważności oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu określającego zasady korzystania z Systemu przez użytkowników.

§ 9.

1. Instytucja partnerska może udostępniać zasoby CWPN Academica za pośrednictwem Terminala, korzystając z Konta instytucjonalnego. 2. Jeżeli Instytucja partnerska udostępnia swoim użytkownikom zasoby CWPN Academica poprzez Konto instytucjonalne, ponosi ona odpowiedzialność w stosunku do Biblioteki Narodowej za przestrzeganie przez nich regulaminu określającego zasady korzystania z Systemu przez użytkowników oraz za naruszenia przez użytkowników korzystających z Konta instytucjonalnego praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych. 3. Konto instytucjonalne w Systemie zakłada osoba upoważniona przez Instytucję partnerską. 4. Logowania do Konta instytucjonalnego dokonuje osoba, o której mowa w ustępie poprzedzającym. 5. Osoby upoważnione do administrowania CWPN Academica w Instytucji partnerskiej korzystającej z opcji Konta instytucjonalnego są zobowiązane do nieprzekazywania osobom trzecim danych dostępowych do tego konta. 6. Z ważnych powodów Instytucja partnerska może odmówić użytkownikowi dostępu do Konta instytucjonalnego.

§ 10.

1. Biblioteka Narodowa przetwarza dane osobowe pracowników Instytucji partnerskiej wymienionych w deklaracji przystąpienia do CWPN Academica. 2. Biblioteka Narodowa przetwarza dane osobowe osób korzystających z kont indywidualnych i administracyjnych, w przypadkach i na warunkach określonych w § 12 ust. 1-2 niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem § 8 ust. 4. 3. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1-2, odbywa się zgodnie z obowiązującą w Bibliotece Narodowej Polityką prywatności.

§ 12.

1. W przypadku powzięcia podejrzenia przez Bibliotekę Narodową, że doszło do naruszenia niniejszego Regulaminu, a w szczególności naruszenia autorskich praw majątkowych lub innych praw osób trzecich przez Użytkownika indywidualnego, Instytucja partnerska jest zobowiązana na żądanie Biblioteki Narodowej niezwłocznie udostępnić dane Użytkownika indywidualnego pozwalające na jego identyfikację. 2. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję partnerską naruszenia przez Użytkownika indywidualnego postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa w związku z korzystaniem z CWPN Academica, Instytucja partnerska ma obowiązek bezzwłocznie zawiadomić o tym Bibliotekę Narodową i bez wezwania ze strony Biblioteki Narodowej udostępnić dane Użytkownika indywidualnego pozwalające na jego identyfikację.