Kategorie
wydarzenia

Modernizacja Fili nr 1 Nowe Miasto

Miło nam poinformować, że dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej możemy zrealizować projekt:
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu (numer projektu: RPDS.04.03.04-02-0001/19).

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW (schemat B).

Projekt komplementarny stanowi element kompleksowego programu rozwoju oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu.

Główny cel projektu:
„Zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.”

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest adaptacja lokalu przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu. Znajdujący się na parterze lokal zostanie gruntownie przebudowany, by możliwe było przeniesienie do niego oddziałów dziecięcego i dla dorosłych, funkcjonujących w różnych lokalizacjach. Zmieniony zostanie układ pomieszczeń, w celu stworzenia atrakcyjnych i komfortowych stref dla dorosłych i dla dzieci. Powstanie sala spotkań, która prócz działalności kulturalnej, przeznaczona będzie na potrzeby lokalnej społeczności. Prace obejmą dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i zwiększenie jego efektywności energetycznej. W wyniku przebudowy lokalu udostępniony zostanie nowy obiekt do prowadzenia działalności kulturalnej, kompleksowo odpowiadający na potrzeby lokalnej społeczności, zdiagnozowane podczas analizy popytu. W obiekcie udostępniona zostanie nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej, o pow. 357,24m2. Lokal wyposażony będzie w niezbędne meble i sprzęt, w tym urządzenia multimedialne.

Termin realizacji:
14.05.2019 – 28.02.2021

Wartość całkowita projektu: 1 186 774,53PLN; Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 008 758,35 PLN

Kategorie
wydarzenia

27 stycznia, godz. 16.00 Czytelnia Czasopism, Śródmieście

Wokół literatury i filmu. Prezentacja „Człowiek jest kłębowiskiem sprzeczności – Leopold Tyrmand” i projekcja filmu „Jutro premiera” z udziałem pisarza.

Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” z siedzibą w Wałbrzychu 58-300, Rynek 9, reprezentowana przez Dyrektora – Renatę Nowicką.
 2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych Biblioteki, w tym – zapewnienie bezpiecznego udostępniania i ochrony zbiorów bibliotecznych.
 3. Biblioteka przetwarza następujące dane użytkownika:
  1. imię i nazwisko
  2. PESEL
  3. adres zamieszkania
  4. informacja dotycząca aktywności zawodowej
  5. numer karty bibliotecznej
  6. numer telefonu
  7. adres e-mail.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych od a) do d) nie będzie możliwe korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
 5. W obiektach Biblioteki, w celu ochrony osób i mienia, prowadzony jest monitoring wizyjny.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania przeniesienia lub zaprzestania przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów i Regulaminu Biblioteki.
 11. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” jest Ewelina Sadowska, email: iod@atlanty.pl, tel. tel. 74 6483724 lub 74 64 83700.

„Biblioteka pod Atlantami” na Facebooku:

 1. Celem umieszczenia linku do Facebook na stronie Biblioteki jest przekazywanie informacji o działalności Biblioteki osobom korzystającym z Facebooka.
 2. Informujemy, że Facebook może przetwarzać takie dane jak: adres IP, login, dane podane w profilu publicznym. Korzystając z aktywności osoby przeglądającej administrator Facebooka ma możliwość przejrzenia jej profilu publicznego, a także skontaktowania się z nią poprzez dostępny w Facebook komunikator.
 3. Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia użytkownika, także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych.
 4. Więcej informacji znajduje się na stronach: